ღირებული სამართლებრივი მხარდაჭერა

თითოეული კლიენტი უნიკალურია და იმსახურებს ინდივიდუალურ მიდგომას

თბილისი, აბაშიძის #34

+995-511 22-98-98

საქმიანობის არეალი

სასამართლო და არბიტრაჟი
ბიზნესის დაცვა ბრალდებისგან და ,,თეთრი საყელოს’’ დანაშაული
დებიტორული დავალიანებების შემოკრება
საკორპორაციო სამართალი
საგადასახადო სამართალი
სამშენებლო სამართალი
საბროკერო ფირმები, ბლოკჩეინი და კრიპტო ვალუტები
კონკურენცია და ანტიმონოპოლიური სამართალი
IT ინდუსტრია
ენერგეტიკა და ინფრასტრუქტურა
მედიასამართალი
ინტელექტუალური საკუთრება

სასამართლო და არბიტრაჟი

Emeritus Law-ს იურისტებს აქვთ მრავალწლიანი გამოცდილება სასამართლოში საქმეთა წარმოების. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი კლიენტებისთვის უპირატესად მივმართავთ პრევენციის მექანიზმებს, არის შემთხვევები, როდესაც სასამართლო დავა გარდაუვალია. ასეთ დროს ჩვენი იურისტების შესაბამისი პროფილის გუნდი მონაწილეობს კლიენტის ინტერესების დაცვასა და პროცესისთვის სტრატეგიის განსაზღვრაში.

საარბირტაჟო განხილვა ცნობილია როგორც დავების გადაწყვეტის სწრაფი, ნაკლებ დანახარჯიანი გზა და აღსრულების დაჩქარებული საშუალება. დავების საარბირტაჟო განხილვის დათქმა, ასევე, ქმნის შესაძლებლობას პარიტეტის საფუძველზე დაკომპლექტდეს მომავალ არბირტთა შემადგენლობა, რომელთაც აქვთ კომპეტენცია მსგავს დავებში განხილვის, თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც ჩვენი კლიენტების საჭიროებებს ზუსტად არ ესადაგება წინასწარ, ხელშეკრულებაში ამ გზით დავების გადაწყვეტის განსაზღვრა, რადგან არბიტრაჟის უარყოფითი მხარეა მისი შემდგომი გასაჩივრების შეუძლებლობა. ჩვენი კლიენტების საქმიანობის შესწავლის შემდგომ ვურჩევთ მათ, რამდენად უმჯობესია სამომავლო დავის შეზღუდვის დაწესება მათთვის.

ჩვენი მხარდაჭერა მოიცავს: 

 • საქმის დეტალურ ანალიზს და მსგავსი სასამართლო პრაქტიკის მოძიებას;
 • სარჩელის და შესაგებლის შედგენას;
 • მოწმეთა გამოკითხვას და სხვა მტკიცებულებათა მოპოვებას;
 • საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების აღსურლებას;
 • წარმომადგენლობას არბიტრაჟსა და ყველა ინსტანციის სასამართლოში;

ბიზნესის დაცვა ბრალდებისგან და ,,თეთრი საყელოს’’ დანაშაული

,,თეთრი საყელოს’’ დანაშაული ცნობილია, როგორც არაძალადრობრივი ქმედება, რომელიც შეიძლება ჩადენილი იყოს განძრახ ფინანსური სარგებლის მიღების მიზნით ან/და უნებლიედ. არის შემთხვევები, როდესაც ბიზნესის წარმომადგენლებიც, მათდა უნებურად, ხვდებიან ისეთ ვითარებაში, როდესაც გარკვეული ფინანსური ოპერაციის გამო უწევთ ბრალდებულის სკამზე წარმოდგენა. ხშირად, ეს შემთხვევა უკავშირდება საბუღალტრო გადაცდომას, რისი განძრახვაც დასაწყისშივე არ არსებობდა ან არ იყო მოქმედება სათანადოდ შესწავლილი, ანდა შესაძლოა ბრალდება სრულიად უსაფუძვლოც იყოს. 

ბრალდება ბიზნესისთვის ხშირად დამანგრეველ ეფექტს წარმოშობს და მისი გამართლების შემდგომაც კი ხშირად შეუძლებელია ჩვეულ რეჟიმში საქმიანობის გაგრძელება გამოძიების და სასამართლო მიმდინარეობისას დაკისრებული შეზღუდვების მძიმე ეფექტის გამო. ასეთ დროს, მნიშვნელოვანია, უპირველესად, არასაპატიმრო სასჯელის გამოყენებაზე ზრუნვა და დაკისრებული ჯარიმის გასაჩივრება დროულად, რათა დავის დასრულებამდე შეჩერდეს მისი მოქმედება და ბიზნესმა შეძლოს საქმიანობის გაგრძელება, მიმდინარე საოპერაციო ქმედებების განხორციელება და ვალდებულებათა შესრულება კრედიტორთა წინაშე. 

ხშირად, გაუმართლებლად, მთლიანი ქონების დაყადაღების გამო, ჯეროვნად ვერ ხორციელდება  ყოველივე ამის განხორციელება. ამიტომ, მნიშვნელოვანია ქონების გამოთავისუფლება შეზღუდვებისგან და მხოლოდ ჯეროვანი ალტერნატივის შეთავაზება დავის დასრულებამდე.

ჩვენი მხარდაჭერა მოიცავს: 

 • ფინანსური ოპერაციის სამართლებრივ ანალიზს;
 • ალტერნატიული აუდიტის ჩატარებას;
 • საგადასახადო აქტის გასაჩივრებას ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში და სასამართლოში;
 • საქმეში წარმომადგენლობას;

დებიტორული დავალიანებების შემოკრება

ხშირად, კონსიგნაციით გაცემული პროდუქციის ღირებულების გადახდა დროულად არ ხდება კლიენტების მიერ, რაც ბიზნესისთვის მძიმე ტვირთია და აფერხებს ყოველდღიური სამეუნრეო ოპერაციების განხორციელებას, ვალდებულებათა შესრულებას და იწვევს მიწოდების ჯაჭვში შეფერხებას. დებიტორთა სიმრავლე განსაკუთრებით ურთულებს საქმეს ბიზნესს და ათეულობით სარჩელის აღძვრას, ამჯობინებს ისევ დაყოვნებას და მოლაპარაკებით თანხის მიღებას. 

ჩვენ გვესმის საკითხის სერნსიტიურობა, როდესაც საქმე ბიზნეს ურთიერთობებს ეხება, ამიტომ საქმეთა ანალიზის დროს, გამოვავლენთ ხანდაზმულობასთან არსებულ რისკებს და უპირველესად, მათთან ვაწარმოებთ პროცედურებს, ხოლო გადახდის შესაძლებლობის მქონე მოვალეებთან ვიყენებთ როგორც მოლაპარაკების, ისე განწილვადების და გამარტივებული წარმოების მექანიზმებს, რათა ნაკლები დანახარჯით მოხდეს დავალიანების დაფარვა.

ჩვენი მხარდაჭერა მოიცავს: 

 • დებიტორთა სიის ფორმირება;
 • მიწოდებული პროდუქციის და გადახდილი თანხების სხვაობის გამოვლენას;
 • განწილვადების თაობაზე ხელშეკრულებების მომზადებას;
 • გადახდის უზრუნველყოფის მექანიზმების გამოყენებას;
 • გამარტივებულ საქმის წარმოებას;
 • სასამართლო და საარბიტრაჟო წარმომადგენლობას;

საკორპორაციო სამართალი

Emeritus Law-ს იურისტების მიერ განხორციელებული არაერთი მსხვილი კორპორაციის რეორგანიზაციის წარმატებით დასრულებული საქმე გვაძლევს ექსპერტულ ცოდნას და გამოცდილებას, ჩვენს კლიენტებს გავუწიოთ დახმარება კაპიტალის ბაზრიდან დაწყებული, შვილობილი კომპანიის დაარსებით, საზოგადოებიდან პარტნიორის აქციების/წილის სანაცვლოდ გამოყოფით და რესტრუქტურიზაციის სხვა ფორმებით დასრულებულ საკითხებზე. 

ჩვენი მხარდაჭერა მოიცავს: 

 • წესდების ცვლილებას;
 • შერწყმას, რეორგანიზაციას, შვილობილი კომპანიის დაფუძნებას;
 • გადახდისუუნარობის საქმის წამროებას;
 • ფრენჩაიზინგის გაცემა/მოპოვების საკითხებს;
 • უცხოური საწარმოს ფილიალის რეგისტრაციას;
 • დირექტორის და წილის მმართველის დანიშვნა-გათავისუფლებას;
 • პარტნიორის გაყვანას საზოგადოებიდან;
 • ტრანზაქციებს კაპიტალში; 
 • ექსპორტის, რეექსპორტის და იმპორტის ოპერაციების სამართლებრივ მხარდაჭერას;
 • წერილობით კონსულტაციას და მიმდინარე დავებში ჩართულობას;

საგადასახადო სამართალი

Emeritus Law-ს ფირმის იურისტებს აქვთ მსხვილი ბიზნესის წარმომადგენლობის და საქმეთა წარმატებით დასრულების გამოცდილება საგადასახადო დავებში. ჩვენს პარტნიორ ბიზნეს კლიენტებს მუდმივად ვუწევთ კონსულტაციას საგადასახადო კანონმდებლობიდან მომდინარე რისკების პრევენციის და ოპერაციების წარმართვის თაობაზე. ვმონაწილეობთ მათი სამართლებრივი დაცვის პროცესში და ვადგენთ კომპლექსური ღონისძიებების გატარების გეგმას. 

ჩვენი მხარდაჭერა მოიცავს: 

 • ბიუჯეტში ზედმეტად გადახდილი გადასახადის დაბრუნებას;
 • მაკონტროლებელი ორგანოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში;
 • დავის განმხილველი ორგანოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას სასამართლოში;
 • დაყადაღებული ქონების გამოთავისუფლებას ან/და მის ჩანაცვლებას ალეტერნატიული შეთავაზებით;
 • ალტერნატიული აუდიტის/შეფასების ჩატარებას და აუდიტორის/ექსპერტის მიმართ შეკითხვების მომზადებას შესამოწმებელ ოპერაციასთან/საგანთან დაკავშირებით;
 • წერილობით კონსულტაციას და მიმდინარე დავებში ჩართულობას;

სამშენებლო სამართალი

Emeritus Law-ს იურისტებს აქვთ მსხვილ დეველოპერულ კომპანიებთან მუშაობის გამოცდილება და იცნობენ სამშენებლო რეგულაციებს. ჩვენი თანამშრომლობა იწყება მშენებლობის დაწყებამდე, მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ მომზადების ეტაპიდან და სრულდება დასრულებული საცხოვრებელი ბინების მესაკუთრეთა სახელზე რეგისტრაციით. ეს პროცესი მოიცავს საპროექტო დოკუმენტაციის და განშლის სქემების რეგისტრაციას, წინარე საკუთრების რეგისტრაციას, ბიზნესისთვის საკრედიტო ხაზის და საბანკო ხელშეკრულებების რევიზიას, მომსახურების და მასალების შესყიდვის პროცედურებს, შრომის უსაფრთხოების სტანდარტებს.

ჩვენი მხარდაჭერა მოიცავს: 

 • მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენას;
 • სანებართვო დოკუმენტაციის მოპოვებას;
 • პროექტის შეთანხმებას;
 • სპეციალური ზონალური შეთანხმების მიღებას;
 • განშლის რეგისტრაციას;
 • უძრავი ქონების მომავალი მესაკუთრის რეგისტრაციას და შემდგომი ექსპლუატაციის პირობების დადგენას;
 • ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის გასაჩივრებას;
 • წერილობით კონსულტაციას და მიმდინარე დავებში ჩართულობას;

საბროკერო ფირმები, ბლოკჩეინი და კრიპტო ვალუტები

მნიშვნელოვანია იმის დადგენა, ხართ თუ არა საბროკერო ფირმა. თუ თქვენ ხართ საბროკერო კომპანია, მაშინ ექვემდებარებით ეროვნული ბანკის რეგულაციებს და გჭირდებათ ლიცენზია საქმიანობისთვის. ხოლო თუ თქვენ არ ხართ დაკავებული საბროკერო კომპანიის საქმიანობით, მაშინ იცოდეთ, რომ საქართველოს კანონმდებლობა არ არეგულირებს ვირტუალურ ვალუტასთან დაკავშირებულ საქმიანობას. განსხვავებული ვითარება იქნება 2023 წლის 1 იანვრიდან, როდესაც კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებებით, საქართველოს ეროვნულ ბანკს გადაეცემა რეგულატორის ფუნქციები ამ მიმართულებითაც.

ჩვენი იურისტები უწევენ დახმარებას დაინტერესებულ პირებს მონაცემთა დაცვის, მაღალი რისკის მქონე ქვეყნებიდან და ორგანიზაციებიდან კლიენტების იდენტიფიცირების მექანიზმების დანერგვის, KYC პოლიტიკის, ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკის (AML პოლიტიკა), ლიცენზიის მოპოვების, წარმომადგენლობის რეგისტრაციის და საბანკო ანგარიშების გახსნის კუთხით.

 

ჩვენი მხარდაჭერა მოიცავს: 

 • საბროკერო ლიცენზიისთვის კლიენტის დოკუმენტაციის მომზადებას;
 • ტრანზაქციების გატარების სამართლებრივ მხარდაჭერას ბლოკჩეინში;
 • დაბლოკილი ანგარიშების გააქტიურებას და ფულის წარმომავლობის საკითხებს;
 • ოფშორულ და თავისუფალ ეკონომიკურ ზონებში საწარმოს რეგისტრაციას;
 • წარმომადგენლობას საერთაშორისო საარბიტრაჟო ინსტიტუტებში;

კონკურენცია და ანტიმონოპოლიური სამართალი

კონკურენცია და ანტიმონოპოლიური პოლიტიკა დიამეტრალურად განსხვავდება კაპიტალისტურ და სოციალური საბაზრო ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში. საქართველოს სავაჭრო ბაზარი, ,,წმინდად’’, კაპიტალისტური მოწყობისკენ არის მომართული, შესაბამისად საქართველო არის ანტიმონოპოლიური საქმიანობის სფეროში არაერთი შეთანხმების მონაწილე. არსებობს ბუნებრივი მონოპოლიური მდგომარეობები. საერთაშორისო გამოცდილებამ აჩვენა, რომ სახელმწიფოს სრულად ჩაურევლობა ამ სფეროში, არ წარმოშობს ბაზრის კანონზომიერ განვითარებას და ბაზრის მონაწილეთა მოლოდინს მაღალი მოგების მიმართ, მეტიც, ხშირად ამას ,,ბაზრის ჩავარდნადაც’’ მოიხსენიებენ ეკონომიკურ ლიტერატურაში.

ჩვენს იურისტებს აქვთ გამოცდილება კონკურენციის ეროვნულ სააგენტოსთან მუშაობის, როდესაც წარმოვადგენდით არაერთ მსხვილ ინგუსტრიულ ჯგუფს, რომელთა მიმართაც იყო დაწყებული ბაზრის მოკვლევის პროცედურები, ჩვენი აქტივობით არ დადასტურდა ბიზნესის მხრიდან კონკურენციის შემზღუდველი ნორმების დარღვევა და ჩვენი კლიენტები სრულად გამართლდნენ. 

ჩვენი მხარდაჭერა მოიცავს: 

 • ბაზრის მოკვლევის დროს სამართლებრივი კორესპონდენციის შემუშავება და შეხვედრებს მაკონტოლებელ სააგენტოსთან;
 • საერთაშორისო ევროპული პრაქტიკის გამოვლენას;
 • წარმომადგენლობას და დავებში მონაწილეობას;

IT ინდუსტრია

ბოლო ათწლეულში საქართველოში საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება მზარდი ტენდენციით მიმდინარეობს.  ე.წ. ,,ღრუბლოვანი სერვისები’’ (Cloud Service), SaaS და PaaS სერვისები, რაც შესაძლებელს ხდის აპლიკაციებსა და რესურსებზე მარტივ წვდომას ხელმისაწვდომ ფასებში, შიდა ინფრასტრუქტურის ან აპარატურული უზრუნველყოფის გარეშე, მოიცავს მრავალფეროვან მომსახურებას, ფაილების შენახვიდან დაწყებული, მონაცემთა რეზერვირებით, ვებზე დაფუძნებული ელ-ფოსტით და პროექტის მართვის ინსტრუმენტებით დამთავრებული. 

მთლიანობაში, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, როგორიცაა კომპიუტერული საინფორმაციო სისტემების შესწავლა, მხარდაჭერა, განვითარება, დიზაინი, წარმოება და დანერგვა, რის შედეგადაც მიიღება პროგრამული უზრუნველყოფის პროდუქტები, თანამედროვე სამართლის მეთოდებით მხარდაჭერის გარეშე წარმოუდგენელია.

ჩვენი მხარდაჭერა მოიცავს: 

 • პროგრამული უზრუნველყოფის მსურველ დამკვეთთან მომსახურების შეთანხმებებს;
 • ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მოპოვებას; 
 • პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების და დაცვის სამართლებრივ მექანიზმებს;
 • სამუშაო და ბინადრობის ნებართვებს;
 • შრომით კანონმდებლობას;
 • წარმომადგენლობას საერთაშორისო საარბიტრაჟო ინსტიტუტებში და სასამართლოში;

 

ენერგეტიკა და ინფრასტრუქტურა

საქართველოში განახლებადი ენერგიის, ჰიდრო-ელექრო სადგურების, ელექტრო ენერგიის გენერაციის, დისტრიბუციის და ექსპორტის მნიშვნელოვანი რესურსი არსებობს, რაც საინვესტიციო პროექტების მართვას და სამართლებრივ მხარდაჭერის გარეშე წარმოუდგენელია. საქართველო იმყოფება კანონმდებლობის სრულყოფის და ევროპის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის პროცესში. ენერგო სამართალი, როგორც ინტერდისციპლინური დარგი, მჭიდრო კავშირშია საჯარო პოლიტიკასთან, ეკონომიკისა და გარემოს დაცვის საკითხებთან.

ჩვენი მხარდაჭერა მოიცავს: 

 • საინვესტიციო პროექტების მართვას;
 • სათანადო რესურსებზე ხელმისაწვდომობაში დამხარებას;
 • ლიცენზიებისა და ნებართვების მოპოვებას;
 • ენერგიის გენერაციის, დისტრიბუციის და რელიზაციის სამართლებრივ ასპექტებს;
 • წარმომადგენლობას საერთაშორისო საარბიტრაჟო ინსტიტუტებში და სასამართლოში;

მედიასამართალი

Emeritus Law-ს იურისტებს აქვთ გამოცდილება მედიაში ცილისმწამებლური, პატივის, ღირსებისა და საქმიანი რეპუტაციის შემლახველი ცნობების დროს დარღვეული უფლების სამართლებრივი აღდგენის და დაზარალებულის ინტერესების დაცვის. ჩვენი იურისტები იცავდნენ მსხვილ ბიზნესს მათ წინააღმდეგ არაკეთილსინდისიერი ცნობების გავრცელების დროს, რაც წარმატებით დასრულდა ჩვენი კლიენტების სასარგებლოდ.

ჩვენი მხარდაჭერა მოიცავს: 

 • წარმომადგენლობას ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიაში;
 • წარმომადგენლობას სასამართლოში;

ინტელექტუალური საკუთრება

საავტორო ქონებრივ და პირად არაქონებრივ უფლებებთან დაკავშირებული ურთიერთობები, რომლებიც წარმოიშობა მეცნიერების, ლიტერატურისა და ხელოვნების ნაწარმოებთა შექმნისას და გამოყენებისას, საქართველოში დაცულია შესაბამისი ნორმატიული ბაზით და საერთაშორისო შეთანხმებებით. 

საავტორო უფლება ვრცელდება მეცნიერების, ლიტერატურისა და ხელოვნების ნაწარმოებებზე, რომლებიც წარმოადგენს ინტელექტუალურ-შემოქმედებითი საქმიანობის შედეგს, განურჩევლად ნაწარმოების დანიშნულებისა, ავკარგიანობისა, ჟანრისა, მოცულობისა, გამოხატვის ფორმისა და საშუალებისა.

Emeritus Law-ს იურისტებს აქვთ „აუდიოვიზუალური ნაწარმოების’’, „აუდიოვიზუალური ნაწარმოების დამამზადებელის’’ (პროდიუსერი),  „ვიდეოგრამის“  და პროდუქტის რეპროდუცირების სამართლებრივი მხარდაჭერის გამოცდილება.

ჩვენი მხარდაჭერა მოიცავს: 

 • პირად არაქონებრივ უფლებებთან დაკავშირებული ურთიერთობების რეგულირება;
 • საავტორო ასოციაციებთან და სასამართლოებში წარმომადგენლობა;

 

Emeritus Law-ს იურისტებს აქვთ მრავალწლიანი გამოცდილება სასამართლოში საქმეთა წარმოების. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი კლიენტებისთვის უპირატესად მივმართავთ პრევენციის მექანიზმებს, არის შემთხვევები, როდესაც სასამართლო დავა გარდაუვალია. ასეთ დროს ჩვენი იურისტების შესაბამისი პროფილის გუნდი მონაწილეობს კლიენტის ინტერესების დაცვასა და პროცესისთვის სტრატეგიის განსაზღვრაში.

საარბირტაჟო განხილვა ცნობილია როგორც დავების გადაწყვეტის სწრაფი, ნაკლებ დანახარჯიანი გზა და აღსრულების დაჩქარებული საშუალება. დავების საარბირტაჟო განხილვის დათქმა, ასევე, ქმნის შესაძლებლობას პარიტეტის საფუძველზე დაკომპლექტდეს მომავალ არბირტთა შემადგენლობა, რომელთაც აქვთ კომპეტენცია მსგავს დავებში განხილვის, თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც ჩვენი კლიენტების საჭიროებებს ზუსტად არ ესადაგება წინასწარ, ხელშეკრულებაში ამ გზით დავების გადაწყვეტის განსაზღვრა, რადგან არბიტრაჟის უარყოფითი მხარეა მისი შემდგომი გასაჩივრების შეუძლებლობა. ჩვენი კლიენტების საქმიანობის შესწავლის შემდგომ ვურჩევთ მათ, რამდენად უმჯობესია სამომავლო დავის შეზღუდვის დაწესება მათთვის.

ჩვენი მხარდაჭერა მოიცავს: 

 • საქმის დეტალურ ანალიზს და მსგავსი სასამართლო პრაქტიკის მოძიებას;
 • სარჩელის და შესაგებლის შედგენას;
 • მოწმეთა გამოკითხვას და სხვა მტკიცებულებათა მოპოვებას;
 • საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების აღსურლებას;
 • წარმომადგენლობას არბიტრაჟსა და ყველა ინსტანციის სასამართლოში;

,,თეთრი საყელოს’’ დანაშაული ცნობილია, როგორც არაძალადრობრივი ქმედება, რომელიც შეიძლება ჩადენილი იყოს განძრახ ფინანსური სარგებლის მიღების მიზნით ან/და უნებლიედ. არის შემთხვევაბი, როდესაც ბიზნესის წარმომადგენლებიც, მათდა უნებურად, ხვდებიან ისეთ ვითარებაში, როდესაც გარკვეული ფინანსური ოპერაციის გამო უწევთ ბრალდებულის სკამზე წარმოდგენა. ხშირად, ეს შემთხვევა უკავშირდება საბუღალტრო გადაცდომას, რისი განძრახვაც დასაწყისშივე არ არსებობდა ან არ იყო მოქმედება სათანადოდ შესწავლილი, ანდა შესაძლოა ბრალდება სრულიად უსაფუძვლოც იყოს. 

ბრალდება ბიზნესისთვის ხშირად დამანგრეველ ეფექტს წარმოშობს და მისი გამართლების შემდგომაც კი ხშირად შეუძლებელია ჩვეულ რეჟიმში საქმიანობის გაგრძელება გამოძიების და სასამართლო მიმდინარეობისას დაკისრებული შეზღუდვების მძიმე ეფექტის გამო. ასეთ დროს, მნიშვნელოვანია, უპირველესად, არასაპატიმრო სასჯელის გამოყენებაზე ზრუნვა და დაკისრებული ჯარიმის გასაჩივრება დროულად, რათა დავის დასრულებამდე შეჩერდეს მისი მოქმედება და ბიზნესმა შეძლოს საქმიანობის გაგრძელება, მიმდინარე საოპერაციო ქმედებების განხორციელება და ვალდებულებათა შესრულება კრედიტორთა წინაშე. 

ხშირად, გაუმართლებლად, მთლიანი ქონების დაყადაღების გამო, ჯეროვნად ვერ ხორციელდება  ყოველივე ამის განხორციელება. ამიტომ, მნიშვნელოვანია ქონების გამოთავისუფლება შეზღუდვებისგან და მხოლოდ ჯეროვანი ალტერნატივის შეთავაზება დავის დასრულებამდე.

ჩვენი მხარდაჭერა მოიცავს: 

 • ფინანსური ოპერაციის სამართლებრივ ანალიზს;
 • ალტერნატიული აუდიტის ჩატარებას;
 • საგადასახადო აქტის გასაჩივრებას ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში და სასამართლოში;
 • საქმეში წარმომადგენლობას;

ხშირად, კონსიგნაციით გაცემული პროდუქციის ღირებულების გადახდა დროულად არ ხდება კლიენტების მიერ, რაც ბიზნესისთვის მძიმე ტვირთია და აფერხებს ყოველდღიური სამეუნრეო ოპერაციების განხორციელებას, ვალდებულებათა შესრულებას და იწვევს მიწოდების ჯაჭვში შეფერხებას. დებიტორთა სიმრავლე განსაკუთრებით ურთულებს საქმეს ბიზნესს და ათეულობით სარჩელის აღძვრას, ამჯობინებს ისევ დაყოვნებას და მოლაპარაკებით თანხის მიღებას. 

ჩვენ გვესმის საკითხის სერნსიტიურობა, როდესაც საქმე ბიზნეს ურთიერთობებს ეხება, ამიტომ საქმეთა ანალიზის დროს, გამოვავლენთ ხანდაზმულობასთან არსებულ რისკებს და უპირველესად, მათთან ვაწარმოებთ პროცედურებს, ხოლო გადახდის შესაძლებლობის მქონე მოვალეებთან ვიყენებთ როგორც მოლაპარაკების, ისე განწილვადების და გამარტივებული წარმოების მექანიზმებს, რათა ნაკლები დანახარჯით მოხდეს დავალიანების დაფარვა.

ჩვენი მხარდაჭერა მოიცავს: 

 • დებიტორთა სიის ფორმირება;
 • მიწოდებული პროდუქციის და გადახდილი თანხების სხვაობის გამოვლენას;
 • განწილვადების თაობაზე ხელშეკრულებების მომზადებას;
 • გადახდის უზრუნველყოფის მექანიზმების გამოყენებას;
 • გამარტივებულ საქმის წარმოებას;
 • სასამართლო და საარბიტრაჟო წარმომადგენლობას;
Emeritus Law-ს იურისტების მიერ განხორციელებული არაერთი მსხვილი კორპორაციის რეორგანიზაციის წარმატებით დასრულებული საქმე გვაძლევს ექსპერტულ ცოდნას და გამოცდილებას, ჩვენს კლიენტებს გავუწიოთ დახმარება კაპიტალის ბაზრიდან დაწყებული, შვილობილი კომპანიის დაარსებით, საზოგადოებიდან პარტნიორის აქციების/წილის სანაცვლოდ გამოყოფით და რესტრუქტურიზაციის სხვა ფორმებით დასრულებულ საკითხებზე. 

რას ვაკეთებთ

 • წესდების ცვლილებას;
 • შერწყმას, რეორგანიზაციას, შვილობილი კომპანიის დაფუძნებას;
 • გადახდისუუნარობის საქმის წამროებას;
 • ფრენჩაიზინგის გაცემა/მოპოვების საკითხებს;
 • უცხოური საწარმოს ფილიალის რეგისტრაციას;
 • დირექტორის და წილის მმართველის დანიშვნა-გათავისუფლებას;
 • პარტნიორის გაყვანას საზოგადოებიდან;
 • ტრანზაქციებს კაპიტალში; 
 • ექსპორტის, რეექსპორტის და იმპორტის ოპერაციების სამართლებრივ მხარდაჭერას;
 • წერილობით კონსულტაციას და მიმდინარე დავებში ჩართულობას;

Emeritus Law-ს ფირმის იურისტებს აქვთ მსხვილი ბიზნესის წარმომადგენლობის და საქმეთა წარმატებით დასრულების გამოცდილება საგადასახადო დავებში. ჩვენს პარტნიორ ბიზნეს კლიენტებს მუდმივად ვუწევთ კონსულტაციას საგადასახადო კანონმდებლობიდან მომდინარე რისკების პრევენციის და ოპერაციების წარმართვის თაობაზე. ვმონაწილეობთ მათი სამართლებრივი დაცვის პროცესში და ვადგენთ კომპლექსური ღონისძიებების გატარების გეგმას. 

ჩვენი მხარდაჭერა მოიცავს: 

 • ბიუჯეტში ზედმეტად გადახდილი გადასახადის დაბრუნებას;
 • მაკონტროლებელი ორგანოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში;
 • დავის განმხილველი ორგანოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას სასამართლოში;
 • დაყადაღებული ქონების გამოთავისუფლებას ან/და მის ჩანაცვლებას ალეტერნატიული შეთავაზებით;
 • ალტერნატიული აუდიტის/შეფასების ჩატარებას და აუდიტორის/ექსპერტის მიმართ შეკითხვების მომზადებას შესამოწმებელ ოპერაციასთან/საგანთან დაკავშირებით;
 • წერილობით კონსულტაციას და მიმდინარე დავებში ჩართულობას;

Emeritus Law-ს იურისტებს აქვთ მსხვილ დეველოპერულ კომპანიებთან მუშაობის გამოცდილება და იცნობენ სამშენებლო რეგულაციებს. ჩვენი თანამშრომლობა იწყება მშენებლობის დაწყებამდე, მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ მომზადების ეტაპიდან და სრულდება დასრულებული საცხოვრებელი ბინების მესაკუთრეთა სახელზე რეგისტრაციით. ეს პროცესი მოიცავს საპროექტო დოკუმენტაციის და განშლის სქემების რეგისტრაციას, წინარე საკუთრების რეგისტრაციას, ბიზნესისთვის საკრედიტო ხაზის და საბანკო ხელშეკრულებების რევიზიას, მომსახურების და მასალების შესყიდვის პროცედურებს, შრომის უსაფრთხოების სტანდარტებს.

ჩვენი მხარდაჭერა მოიცავს: 

 • მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენას;
 • სანებართვო დოკუმენტაციის მოპოვებას;
 • პროექტის შეთანხმებას;
 • სპეციალური ზონალური შეთანხმების მიღებას;
 • განშლის რეგისტრაციას;
 • უძრავი ქონების მომავალი მესაკუთრის რეგისტრაციას და შემდგომი ექსპლუატაციის პირობების დადგენას.
 • ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის გასაჩივრებას;
 • წერილობით კონსულტაციას და მიმდინარე დავებში ჩართულობას;

მნიშვნელოვანია იმის დადგენა, ხართ თუ არა საბროკერო ფირმა. თუ თქვენ ხართ საბროკერო კომპანია, მაშინ ექვემდებარებით ეროვნული ბანკის რეგულაციებს და გჭირდებათ ლიცენზია საქმიანობისთვის. ხოლო თუ თქვენ არ ხართ დაკავებული საბროკერო კომპანიის საქმიანობით, მაშინ იცოდეთ, რომ საქართველოს კანონმდებლობა არ არეგულირებს ვირტუალურ ვალუტასთან დაკავშირებულ საქმიანობას. განსხვავებული ვითარება იქნება 2023 წლის 1 იანვრიდან, როდესაც კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებებით, საქართველოს ეროვნულ ბანკს გადაეცემა რეგულატორის ფუნქციები ამ მიმართულებითაც.

ჩვენი იურისტები უწევენ დახმარებას დაინტერესებულ პირებს მონაცემთა დაცვის, მაღალი რისკის მქონე ქვეყნებიდან და ორგანიზაციებიდან კლიენტების იდენტიფიცირების მექანიზმების დანერგვის, KYC პოლიტიკის, ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკის (AML პოლიტიკა), ლიცენზიის მოპოვების, წარმომადგენლობის რეგისტრაციის და საბანკო ანგარიშების გახსნის კუთხით.

ჩვენი მხარდაჭერა მოიცავს:

 • საბროკერო ლიცენზიისთვის კლიენტის დოკუმენტაციის მომზადებას;
 • ტრანზაქციების გატარების სამართლებრივ მხარდაჭერას ბლოკჩეინში;
 • დაბლოკილი ანგარიშების გააქტიურებას და ფულის წარმომავლობის საკითხებს;
 • ოფშორულ და თავისუფალ ეკონომიკურ ზონებში საწარმოს რეგისტრაციას;
 • წარმომადგენლობას საერთაშორისო საარბიტრაჟო ინსტიტუტებში;

კონკურენცია და ანტიმონოპოლიური პოლიტიკა დიამეტრალურად განსხვავდება კაპიტალისტურ და სოციალური საბაზრო ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში. საქართველოს სავაჭრო ბაზარი, ,,წმინდად’’, კაპიტალისტური მოწყობისკენ არის მომართული, შესაბამისად საქართველო არის ანტიმონოპოლიური საქმიანობის სფეროში არაერთი შეთანხმების მონაწილე. არსებობს ბუნებრივი მონოპოლიური მდგომარეობები. საერთაშორისო გამოცდილებამ აჩვენა, რომ სახელმწიფოს სრულად ჩაურევლობა ამ სფეროში, არ წარმოშობს ბაზრის კანონზომიერ განვითარებას და ბაზრის მონაწილეთა მოლოდინს მაღალი მოგების მიმართ, მეტიც, ხშირად ამას ,,ბაზრის ჩავარდნადაც’’ მოიხსენიებენ ეკონომიკურ ლიტერატურაში.

ჩვენს იურისტებს აქვთ გამოცდილება კონკურენციის ეროვნულ სააგენტოსთან მუშაობის, როდესაც წარმოვადგენდით არაერთ მსხვილ ინგუსტრიულ ჯგუფს, რომელთა მიმართაც იყო დაწყებული ბაზრის მოკვლევის პროცედურები, ჩვენი აქტივობით არ დადასტურდა ბიზნესის მხრიდან კონკურენციის შემზღუდველი ნორმების დარღვევა და ჩვენი კლიენტები სრულად გამართლდნენ. 

ჩვენი მხარდაჭერა მოიცავს: 

 • ბაზრის მოკვლევის დროს სამართლებრივი კორესპონდენციის შემუშავება და შეხვედრებს მაკონტოლებელ სააგენტოსთან;
 • საერთაშორისო ევროპული პრაქტიკის გამოვლენას;
 • წარმომადგენლობას და დავებში მონაწილეობას;

ბოლო ათწლეულში საქართველოში საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება მზარდი ტენდენციით მიმდინარეობს.  ე.წ. ,,ღრუბლოვანი სერვისები’’ (Cloud Service), SaaS და PaaS სერვისები, რაც შესაძლებელს ხდის აპლიკაციებსა და რესურსებზე მარტივ წვდომას ხელმისაწვდომ ფასებში, შიდა ინფრასტრუქტურის ან აპარატურული უზრუნველყოფის გარეშე, მოიცავს მრავალფეროვან მომსახურებას, ფაილების შენახვიდან დაწყებული, მონაცემთა რეზერვირებით, ვებზე დაფუძნებული ელ-ფოსტით და პროექტის მართვის ინსტრუმენტებით დამთავრებული. 

მთლიანობაში, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, როგორიცაა კომპიუტერული საინფორმაციო სისტემების შესწავლა, მხარდაჭერა, განვითარება, დიზაინი, წარმოება და დანერგვა, რის შედეგადაც მიიღება პროგრამული უზრუნველყოფის პროდუქტები, თანამედროვე სამართლის მეთოდებით მხარდაჭერის გარეშე წარმოუდგენელია.

ჩვენი მხარდაჭერა მოიცავს: 

 • პროგრამული უზრუნველყოფის მსურველ დამკვეთთან მომსახურების შეთანხმებებს;
 • ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მოპოვებას; 
 • პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების და დაცვის სამართლებრივ მექანიზმებს;
 • სამუშაო და ბინადრობის ნებართვებს;
 • შრომით კანონმდებლობას;
 • წარმომადგენლობას საერთაშორისო საარბიტრაჟო ინსტიტუტებში და სასამართლოში;

საქართველოში განახლებადი ენერგიის, ჰიდრო-ელექრო სადგურების, ელექტრო ენერგიის გენერაციის, დისტრიბუციის და ექსპორტის მნიშვნელოვანი რესურსი არსებობს, რაც საინვესტიციო პროექტების მართვას და სამართლებრივ მხარდაჭერის გარეშე წარმოუდგენელია. საქართველო იმყოფება კანონმდებლობის სრულყოფის და ევროპის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის პროცესში. ენერგო სამართალი, როგორც ინტერდისციპლინური დარგი, მჭიდრო კავშირშია საჯარო პოლიტიკასთან, ეკონომიკისა და გარემოს დაცვის საკითხებთან.

ჩვენი მხარდაჭერა მოიცავს: 

 • საინვესტიციო პროექტების მართვას;
 • სათანადო რესურსებზე ხელმისაწვდომობაში დამხარებას;
 • ლიცენზიებისა და ნებართვების მოპოვებას;
 • ენერგიის გენერაციის, დისტრიბუციის და რელიზაციის სამართლებრივ ასპექტებს;
 • წარმომადგენლობას საერთაშორისო საარბიტრაჟო ინსტიტუტებში და სასამართლოში;

Emeritus Law-ს იურისტებს აქვთ გამოცდილება მედიაში ცილისმწამებლური, პატივის, ღირსებისა და საქმიანი რეპუტაციის შემლახველი ცნობების დროს დარღვეული უფლების სამართლებრივი აღდგენის და დაზარალებულის ინტერესების დაცვის. ჩვენი იურისტები იცავდნენ მსხვილ ბიზნესს მათ წინააღმდეგ არაკეთილსინდისიერი ცნობების გავრცელების დროს, რაც წარმატებით დასრულდა ჩვენი კლიენტების სასარგებლოდ.

ჩვენი მხარდაჭერა მოიცავს: 

 • წარმომადგენლობას ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიაში;
 • წარმომადგენლობას სასამართლოში;

საავტორო ქონებრივ და პირად არაქონებრივ უფლებებთან დაკავშირებული ურთიერთობები, რომლებიც წარმოიშობა მეცნიერების, ლიტერატურისა და ხელოვნების ნაწარმოებთა შექმნისას და გამოყენებისას, საქართველოში დაცულია შესაბამისი ნორმატიული ბაზით და საერთაშორისო შეთანხმებებით. 

საავტორო უფლება ვრცელდება მეცნიერების, ლიტერატურისა და ხელოვნების ნაწარმოებებზე, რომლებიც წარმოადგენს ინტელექტუალურ-შემოქმედებითი საქმიანობის შედეგს, განურჩევლად ნაწარმოების დანიშნულებისა, ავკარგიანობისა, ჟანრისა, მოცულობისა, გამოხატვის ფორმისა და საშუალებისა.

Emeritus Law-ს იურისტებს აქვთ „აუდიოვიზუალური ნაწარმოების’’, „აუდიოვიზუალური ნაწარმოების დამამზადებელის’’ (პროდიუსერი),  „ვიდეოგრამის“  და პროდუქტის რეპროდუცირების სამართლებრივი მხარდაჭერის გამოცდილება.

ჩვენი მხარდაჭერა მოიცავს: 

 • პირად არაქონებრივ უფლებებთან დაკავშირებული ურთიერთობების რეგულირება;
 • საავტორო ასოციაციებთან და სასამართლოებში წარმომადგენლობა;

გააკეთე სწორი არჩევანი

რატომ ჩვენ

- მრავალწლიანი გამოცდილება

- სიღრმისეული ცოდნა

- თქვენზე მორგებული სერვისი

150+

კლიენტი

89%

მოგებული საქმე

40+

აუთსორს კომპანია

10+

გუნდის წევრი

ჩვენს შესახებ

ჩვენი ფირმის განმსაზღვრელი ფილოსოფია და პრინციპები

ეთიკა

ვინარჩუნებთ რა პროცესის ყოველი მონაწილის მიმართ პატივისცემას, ჩვენი კლიენტების ინტერესებს ვიცავთ ყველაზე ეფექტური და სწრაფი გზით, სამართლებრივი დამხარების ხარისხის შეწირვის გარეშე.

Emeritus Law-ს იურისტების მიერ 10 წლის წინ დაწყებული იურიდიული საქმიანობა, კლიენტების სხვადასხვა საჭიროებების განხილვა და საქმეთა ფართო სპექტრის გაცნობა, დაგროვილი გამოცდილება და ექსპერტული ცოდნა, ამასთან ყოველ ახალ შემთხვევაზე საკითხის მეცნიერული შესწავლა, არის ჩვენი წარმატების საფუძველი ყოველ ახალ საქმეში.

10 წლიანი გამოცდილება
მრავალი წარმატება
დაგვიკავშირდით 24/7
და

მიიღეთ პირველადი კონსულტაცია

გამოგვიგზავნეთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია